Výroba energie z odpadu

energia_z_odpadov_bbb5

Jednou z najvýznamnejších tém v oblasti udržateľnosti planéty je efektívne a ekologické spracovávanie odpadu.

Spoločnosť Elvosolar a.s. ponúka jedinečný koncept pre triedenie a spracovanie priemyselného, komunálneho, biologicky rozložiteľného a iného odpadu. Cieľom ponúkanej technológie je v čo najväčšej miere, ekologicky čisto spracovať odpady s veľmi zaujímavou návratnosťou projektu. Hlavnou myšlienkou realizácie tohto konceptu je využitie odpadu a jeho premena na produkty vhodné k výrobe elektrickej alebo tepelnej energie.

Výroba energie z odpadu pozostáva z dvoch cyklov. Prvá časť technológie má za úlohu triediť odpad na jednotlivé frakcie vhodné pre ďalšiu recykláciu. Triedenie je realizované na linkách so zákaznícky definovanou mierou automatizácie s vysokou efektivitou a kvalitou triediaceho procesu. Výsledkom procesu triedenia je okrem separácie štandardne recyklovateľných materiálov aj biologická zložka, homogenizovaná zmes nerecyklovateľného materiálu, ktorá je ďalej energeticky zhodnocovaná a malá nerecyklovateľná zložka, ktorá končí na skládkach.

Druhá časť procesu spracovania odpadu našou technológiou je určená na výrobu energeticky využiteľného produktu. Homogénna časť zmesi, ktorá je zbavená nežiadúcich zložiek nevhodných na termochemické spracovanie (toxický odpad, PVC, kov, sklo, inertné materiály), je následne zbavená prebytočnej vlhkosti (vlhkosť pod 15%) a prostredníctvom pyrolýzy v pyrolýznom reaktore je transformovaná na plynné palivo, tzv. syntetický plyn. Proces pyrolýzy energeticky zhodnotiteľnej nerecyklovateľnej zmesi odpadu je zameraný na výrobu syntetického plynu, ktorý následne slúži na ekologické spaľovacie procesy v kogeneračných jednotkách. Syntetický plyn je horľavý plyn, prevažne tvorený oxidom uhoľnatým (CO), vodíkom (H2) a metánom (CH4), pričom je vhodný pre produkciu kvapalných palív alebo pre účely výroby tepelnej a elektrickej energie.
Popisovaný proces spĺňa najprísnejšie emisné limity. Časť samotného plynného produktu je využívaná k nepriamemu ohrevu splyňovacieho reaktora.

Základnými zložkami výsledku tohto procesu sú spravidla pyrolýzny plyn a uhlíkový zvyšok. V závislosti od nastavenia technológie môže byť výstupom aj pyrolýzny olej. Pyrolýzny plyn alebo olej sú produkty plnohodnotne využiteľné v petrochémii, energetike, chemickom priemysle a v ďalších odvetviach.

Modulové riešenia s kapacitou spracovania zmesového komunálneho odpadu už od 10 000 ton ročne, resp. 6000 ton triedeného odpadu ročne, sú veľmi zaujímavou ponukou pre mestá, obce, priemysel, poľnohospodárstvo a podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu.

Aplikácie

energia-z-odpadov-mesta
/// Mestá a obce

Zmesový komunálny odpad.

energia-z-odpadov-spracovatelia-odpadov
/// Spracovatelia odpadov
energia z odpadov pre priemysel
/// Priemysel

Priemyselný odpad z výroby.

energia-z-odpadov-polnohospodarstvo
/// Poľnohospodárstvo

Biologický odpad, biomasa.

Referencie

Slovensko vyprodukuje ročne priemerne 9,5 milióna ton odpadu, pričom najväčším problémom je jeho zneškodňovanie na skládkach a recyklácia triedeného odpadu.

Aplikácia
Spracovanie odpadu
Inštalácia
Depolymerizačná linka Zúgov – Sládkovičovo 20 ton/deň 2015

Vypracujeme vám cenovú ponuku

Ak si želáte, aby sme Vám vypracovali cenovú ponuku alebo máte záujem dozvedieť sa viac o ponúkaných riešeniach, neváhajte nás kontaktovať.

Meno a Priezvisko*
Váš email*
Vaše tel. číslo
Žiadam o
Stretnutie ohľadom riešenia pre výrobu energie z odpaduStretnutie ohľadom energetických opatrení
Vaša otázka*
*Povinné údaje