ZELENÁ PODNIKOM

Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra (SIEA) sa chystá v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 realizovať národný projekt zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch („Zelená podnikom“). SIEA zverejnila dokument „Schéma minimálnej pomoci pre národný projekt Zelená podnikom“, v ktorom sú upravené podrobnosti týkajúce sa projektu Zelená podnikom.

Podľa informácií na webovej stránke SIEA, prostredníctvom pripravovaného pilotného projektu Zelená podnikom by mali mať mikro, malé a stredné podniky možnosť získať finančný príspevok až do výšky 70-tisíc eur. Príspevok by mal slúžiť na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

V nasledujúcom texte sú zhrnuté informácie, ktoré boli zo strany SIEA doposiaľ sprístupnené, pričom  je však možné, že niektoré pravidlá sa ešte budú upravovať.

Podľa sprístupnených informácií,  nie je zatiaľ určený dátum otvorenia systému na podávanie žiadostí. No SIEA tvrdí, že chce celý proces čo najviac zjednodušiť a urobiť ho prístupným pre všetkých podnikateľov. Dobrou správou je, že by SIEA nemala v rámci SR obmedzovať lokalitu podnikateľského subjektu, čo by znamenalo príležitosti aj pre  Bratislavské podniky.

Výhody projektu Zelená podnikom

Podľa sprístupnených informácií, by nemalo byť potrebné vypracovávať „veľký“ projekt. Základnou podmienkou by mal byť vypracovaný energetický audit, ktorý stanoví potenciál OZE a určí veľkosť inštalácie. Nemalo by sa požadovať vyberanie konkrétneho zariadenia, ani zhotoviteľov zo zoznamu, čo by umožnilo žiadateľom osloviť akéhokoľvek dodávateľa.

Subjekty, ktoré by mali mať možnosť žiadať o dotáciu

Žiadateľmi by mali byť podľa sprístupnených informácií mikro, malé a stredné podniky („MSP“), podnikajúce v akomkoľvek sektore (okrem poľnohospodárstva). Pod MSP sa teda zaraďuje každý́ subjekt, ktorý́ vykonáva hospodársku činnosť̌ bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby, rodinné podniky, ktoré́ vykonávajú́ remeselnícke alebo iné́ činnosti a partnerstvá a združenia, ktoré́ pravidelne vykonávajú́ hospodársku činnosť. Oprávnenými žiadateľmi by mali byť aj energetické́ spoločenstvá́ a energetické́ komunity v zmysle § 11a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Obmedzenia MSP podľa Prílohy č. 1 – Definícia MSP – Schémy minimálnej pomoci pre národný projekt Zelená podnikom: zamestnávajú do 250 osôb, ročný obrat je menší alebo rovný 50 mil. Eur alebo bilančná suma menšia alebo rovná 43 mil. Eur.

Výška podpory

V súčasnosti  SIEA uvádza podporu až 45% ceny projektu. Podľa sprístupnených informácií by základná podpora mala byť v hodnote 35%. Bonifikované by mali byť zariadenia vyrábajúce energiu pre vlastnú spotrebu podniku (+5%).  Taktiež by malo byť možné získať bonifikáciu na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami (+5%). Navyše by mala byť možnosť získať podporu na vypracovanie energetického auditu: 45%, maximálne však 2500 Eur.

 

Spolu by teda podľa zverejnených údajov malo byť možné získať podporu pre jeden podnik až vo výške 70 tis. Eur.

NA ČO BY MALO BYŤ MOŽNÉ ZÍSKAŤ PODPORU?

Okrem samotných fotovoltických panelov by malo byť možné čerpať príspevok aj na ďalšie súčasti systému, napr.:

 • zariadenie na uskladnenie energie (tj. batérie),
 • systém inteligentného riadenia výroby a spotreby (tj. menič a ďalšia elektronika)

Naša spoločnosť  Elvosolar, a.s., vám s radosťou pomôže pri vašom fotovoltickom projekte.

PROCES POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU

Prvým krokom by podľa sprístupnených informácií malo byť vypracovanie energetického auditu (EA) ešte pred podaním žiadosti o príspevok. Mal by byť nevyhnutnou súčasťou žiadosti o vydanie poukážky. EA by mal byť účelovo zameraný na tú formu energie, ktorá má byť nahradená obnoviteľným zdrojom energie. EA by mala byť oprávneným výdavkom (podľa Schémy minimálnej pomoci pre národný projekt Zelená podnikom budú oprávnené výdavky bližšie špecifikované na  www.siea.sk), a v prípade kladného schválenia o vydanie poukážky by malo byť uhradených až 45% jeho ceny. V takom prípade by sa celková dotácia na zariadenia znížila o túto hodnotu EA.

 

Zoznam energetických audítorov je uverejnený na stránke SIEA. Naša spoločnosť Elvosolar, a.s. vám už v tomto kroku pomôže s výberom energetického audítora. Kontaktovať nás môžete cez kontaktný formulár na stránke.

 

Pozn.: Je dobré mať vypracovaný EA ešte pred otvorením výzvy. SIEA totiž bude po otvorení možnosti prihlasovania sa žiadosti schvaľovať priebežne podľa toho ako budú prichádzať.

Obr: Predbežná schéma procesu poskytovania príspevku. Oranžovou farbou sú zaznačené povinnosti MSP a modrou povinnosti SIEA. zdroj: SIEA.sk

Druhým krokom by podľa sprístupnených informácií malo byť podanie žiadosti o vydanie poukážky. Tento proces bude prebiehať v informačnom systéme SIEA. Okrem samotného energetického auditu by malo byť preukázané kvalifikovanie sa podniku ako MSP a taktiež vyhlásenie MSP o prijímaní pomoci za posledné 3 fiškálne roky.

Nasledovať by mal proces schvaľovania zo strany SIEA, overenie splnenia podmienok, vydanie poukážky a podpis Zmluvy o poskytnutí poukážky.

Ak SIEA schváli žiadosť, malo by podľa zverejnených informácií začať plynúť 6 mesačné obdobie na inštaláciu zariadení navrhnutých v energetickom audite. Prvým dňom 6 mesačnej lehoty by mal byť deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí poukážky, tzn. jej podpis.

Pozn.: Ak uvažujete o podaní žiadosti o podporu, je dobré sa s nami kontaktovať už vopred. Naši projektanti si obhliadnu miesto inštalácie a navrhnú postup, aby prebiehala inštalácia čo najrýchlejšie.

Podľa zverejnených informácií by po ukončení inštalácie malo byť možné žiadať o preplatenie poukážky. Táto žiadosť by mala byť poslaná ešte počas 6 mesiacov inštalácie. Následne by mala prebehnúť kontrola zo strany SIEA, aby si potvrdilo použitie zariadení, ktoré sú uvedené v EA. Ak bude všetko v poriadku, SIEA by mala zaslať peniaze na účet žiadateľa.

 

Pozn.: Poukážku by SIEA mala preplatiť až keď je projekt zrealizovaný, pričom celá suma bude uhradená dodávateľovi resp. zhotoviteľovi.

Limity projektu Zelená podnikom?

Hlavným limitom bude maximálna výška príspevku na jedno MSP ( ak, ako uvádza SIEA, pôjde o sumu 70 tis. Eur). Zariadenia na výrobu elektrickej energie by mali byť limitované do výkonu 250kW. Mala by byť určená maximálna výška príspevku na jeden inštalovaný kW na overenie hospodárnosti. Táto suma by sa mala líšiť pri projektoch s akumuláciou a bez akumulácie.

MOŽNOSTI ZÍSKANIA DOTÁCIE ZELENÁ PODNIKOM

Spustenie projektu Zelená podnikom je podľa informácií SIEA plánované v prvej polovici 2024.

Tu je  zopár krokov, s ktorými budú pre vás šance na získanie dotácie vyššie:

 • Včasné vypracovanie energetického auditu – na spracovanie môžete osloviť niektorú z firiem zo zoznamu SIEA alebo našu spoločnosť Elvosolar, a.s.
 • Včasné dohodnutie ceny, termínov a ďalších podmienok so zhotoviteľom. Radi sa s vami stretneme, vytvoríme cenovú ponuku, dohodneme si termíny a obhliadneme miesto inštalácie.
 • Byť včas informovaný o otvorení Žiadosti o vydanie poukážky.  S nami  budete medzi prvými, ktorí sa dozvedia o otvorení výzvy aby bola vaša prihláška odoslaná včas.

Ak máte záujem, radi vám poskytneme konzultáciu. Kontaktujte nás cez formulár na stránke.

Kontaktujte nás

Ak si želáte, aby sme Vám vypracovali cenovú ponuku alebo máte záujem dozvedieť sa viac o ponúkaných riešeniach, neváhajte nás kontaktovať.

  Meno a Priezvisko*
  Váš email*
  Vaše tel. číslo*
  Požadovaný výkon v kW
  Žiadam si vypracovať ponuku na
  Sieťová FTVSieťová FTV a batériové úložisko
  Vaša otázka*
  *Povinné údaje

  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.